Campaign for the access to asylum in Greece

Campaign for the access to asylum in Greece

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

19/05/2016: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ, WEB: http://asylum-campaign.blogspot.gr, E-MAIL: kampaniagiatoasylo@gmail.com

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Αθήνα, 19 Μαΐου 2016

Η μεγάλη δυσχέρεια στην πρόσβαση των προσφύγων στη διαδικασία ασύλου υπήρξε η γενεσιουργός αιτία δημιουργίας της Καμπάνιας μας το 2012. Σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα, το πρόβλημα αυτό όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί αλλά έχει οξυνθεί σε βαθμό εκρηκτικό.
Παρά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου ήδη από το 2013, η Υπηρεσία αυτή δεν οργανώθηκε ούτε στελεχώθηκε εξαρχής κατά τρόπο ώστε να παρέχει την προβλεπόμενη από την νομοθεσία απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε όλους όσοι το επιθυμούν. Σημειώνουμε ότι οι οργανώσεις μας υπέβαλαν κατ’ επανάληψη προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος στην Υπηρεσία, ωστόσο υπήρξε απροθυμία για διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου και εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.
Έτσι όταν την άνοιξη του 2015 ξεκίνησε το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα, η Υπηρεσία Ασύλου εξακολουθούσε να ευρίσκεται σε επιχειρησιακή αδυναμία να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να παράσχει πρόσβαση στο άσυλο (βλ. σχετικό δελτίο τύπου: http://asylum-campaign.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html). Μόνη αντίδραση της Υπηρεσίας ήταν να εισαχθεί η μέθοδος της χρήσης του Skype για τον ορισμό ημερομηνίας καταγραφής των αιτημάτων ασύλου και μάλιστα ως σχεδόν αποκλειστικός τρόπος πρόσβασης των προσφύγων στην διαδικασία ασύλου. Τονίζουμε ότι η πρακτική αυτή έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και εν τέλει στερεί το δικαίωμα στην πρόσβαση στο άσυλο, αφενός σε όσους δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή πρόσβαση στο διαδίκτυο και αφετέρου σε όσους καλούν επανειλημμένα (στις δοθείσες ανεπαρκείς ώρες) μέσω Skype χωρίς να απαντά η Υπηρεσία. Έτσι, η πρακτική της χρήσης αποκλειστικά του Skype για το κλείσιμο ραντεβού προς καταγραφή αιτήματος ασύλου, στερεί ουσιαστικά από τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα πρόσβασης στο άσυλο.
Σήμερα, ένα χρόνο αργότερα, και μετά το –από μακρού αναμενόμενο από όλους τους ασχολούμενους με το προσφυγικό– κλείσιμο των βόρειων συνόρων της χώρας, πάνω από 50.000 νεοαφιχθέντες πρόσφυγες βρίσκονται στη χώρα μας. Η μόνη τους νομική διέξοδος είναι η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, η οποία μεταξύ άλλων αποτελεί προϋπόθεση και για την υπαγωγή στη διαδικασία μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο αυτή η πρόσβαση είναι αδύνατη για την συντριπτική πλειοψηφία τους τόσο στους χώρους φιλοξενίας όσο και στα κατά τόπους Γραφεία Ασύλου.
Το πρόβλημα έχει πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις δεδομένου ότι:
  • Πρόκειται για πληθυσμό ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο (από τις κακουχίες του πολέμου και των διώξεων, από τη διαδρομή προς τη χώρα μας, αλλά και από τις σοβαρότατες ελλείψεις που διακρίνουν την υποδοχή στη χώρα μας) ο οποίος τελεί σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας.
  • Μεγάλο ποσοστό αυτών ανήκει σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες (το 40% είναι παιδιά, υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες).
  • Σημαντικό ποσοστό αυτών κατέχει υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία έχουν λήξει και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με σύλληψη, κράτηση και απέλαση, καθώς βρίσκεται σε καθεστώς ανασφάλειας δικαίου.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται κάποιες προσπάθειες από την πλευρά της Πολιτείας ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα. Ειδικότερα:
  • Ακολουθείται η μέθοδος προ-καταγραφής αιτημάτων ασύλου και χορήγησης ειδικού δελτίου.
  • Εξαγγέλθηκε έκτακτο σχέδιο της Υπηρεσίας Ασύλου για την προ-καταγραφή αιτημάτων ασύλου στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων, με χρονικό ορίζοντα έξι μηνών για την πλήρη καταγραφή, η υλοποίηση του οποίου δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
Από την πλευρά μας τονίζουμε ότι είναι απολύτως αναγκαία η άμεση πλήρης καταγραφή και εν συνεχεία η δίκαιη εξέταση των αιτήσεων ασύλου προκειμένου να χορηγηθεί καθεστώς προστασίας σε όσους αιτούντες το δικαιούνται αλλά και να προχωρήσει η μεταφορά αιτούντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί και πάλι ένας τεράστιος αριθμός εκκρεμών υποθέσεων (backlog), πράγμα που θα επιβαρύνει την κατάσταση και θα καταστεί πηγή εντάσεων.
Ως εκ τούτου απαιτείται:
  • αποφασιστική και ουσιαστική ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου σε εξειδικευμένο προσωπικό και υποδομές, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες,
  • ριζική αλλαγή του προσανατολισμού της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να λειτουργεί με πρωταρχικό κριτήριο την παροχή ουσιαστικής προστασίας στους πρόσφυγες.
Κατόπιν αυτών:
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡOΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ.
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλφαβητικά):
ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr
ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι https://greekhelsinki.wordpress.com
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr
Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr

19/05/2016: OPEN LETTER TO THE ASYLUM SERVICECAMPAIGN FOR THE ACCESS TO ASYLUM, WEB: http://asylum-campaign.blogspot.gr, E-MAIL: kampaniagiatoasylo@gmail.com

OPEN LETTER TO THE ASYLUM SERVICE
Athens, 19 May 2016
The great difficulty in access to the asylum procedure was the reason why our campaign was founded in 2012. Today, four years later, not only hasn’t this problem been solved but it has greatly deteriorated.
Even though the Asylum Service has already started operating since 2013, it had not been organized nor staffed in a way that it could provide easy access to the asylum procedure to all who wish to apply, as it is prescribed by the law. We note that, even though our organizations have repeatedly submitted to the Asylum Service suggestions aiming at resolving this problem, there was reluctance to engage in a serious dialogue and to find effective solutions.
Thus, in spring 2015, when we were encountered with the major influx of refugees, the Asylum Service was still not in operational capacity to fully comply with its obligation to offer access to asylum. The only reaction of the Service was to introduce the method of Skype, in order to set the appointments for the registration of the asylum claims. In fact, this is practically the only way in which refugees can have access to the asylum procedure. We point out that this practice has been proven ineffective and besides, it denies the right to access the asylum procedure not only to the people that are not familiar with technology or do not have internet access but also to those who repeatedly call (in the pre-determined insufficient hours) on skype without being able to reach the Service. As a consequence, the practice of using skype as the only way to get an appointment for the registration of the asylum claim is basically depriving the persons concerned of their right to access the asylum procedure.
Today, one year later, and after the – long expected by all those who are familiar with the refugee issue- sealing of the northern borders of the country, over 50.000 newly arrived refugees are now in our country. The only legal way out for them is the asylum procedure which, among other things, is also a prerequisite for the relocation and the family reunification procedures, in order to be transferred to other European countries. However, this access is impossible for the vast majority of these people in both open reception centers and asylum offices all over the country.
The problem has now reached alarming levels, given that:
-the refugee population is a much-afflicted population (because of the sufferings from the war and persecutions, the difficult journey towards our country and also the severe deficiencies of our country regarding their reception) which is in a state of great uncertainty.
-a great number of those people belong to particularly vulnerable groups (40% chlidren, a great number of sick people and people with disabilities).
-the documents of a large number of those people have already expired and as a result they are in risk of arrest, detention and deportation, as they are in state of legal uncertainty.

Lately, there have been some efforts from the Greek government to address the problem. In particular the Asylum Service:
·         applies the method of pre-registration of asylum claims and provides asylum seekers with a specific asylum document.
·         announced an urgent exercise of pre-registration of the asylum claims in the open reception centres for refugees, with a time-frame of 6 months for their full registration. However, the implementation of this plan has not started yet.
For our part, we would like to stress the pressing need for an immediate full registration as well as for a fair examination of the asylum claims, in order to grant protection status to all those who qualify for that and to facilitate the fast transfer of asylum seekers to other European countries under the relocation and family reunification procedures. Otherwise, we will face another huge backlog of pending cases, which will aggravate the situation and feed social tensions.
Consequently, it is imperative that the Asylum Service:
-be effectively staffed with competent personnel and also equipped so that it can respond to the current challenges
-change its functioning so that it will serve the purpose of providing refugees with effective protection

That said:
WE STRONGLY PROTEST AGAINST THE ONGOING VIOLATION OF THE RIGHT OF REFUGEES TO ACCESS THE ASYLUM PROCEDURE.
WE CALL FOR THE IMMEDIATE FULL REGISTRATION AS WELL AS THE FAIR EXAMINATION OF THE ASYLUM APPLICATIONS


THE ORGANIZATIONS (in alphabetical order):

ARSIS – Association for the Social Support of Youth http://arsis.gr 
Greek Helsinki Monitor https://greekhelsinki.wordpress.com

Greek Forum of Refugees http://www.refugees.gr
KSPM-Ecumenical Refugee Program http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html


 Initiative for the Detainees' Rights http://www.tokeli.gr